• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...