• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Nguyễn Nhật Hùng
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...