• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Vai trò của pháp luật trong cuộc đấu tranh chống lợi dụng nhân quyền bảo vệ an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...