• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Chế độ hợp đồng trong nền kinh tế thị trường ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay
Mã số luận văn 5.05,01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Người thực hiện Phạm Hữu Nghị
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...