• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Tăng cường pháp chế về kinh tế trong quản lý Nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...