• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Mấy vấn đề lý luận luật kinh tế ở nước ta
Mã số luận văn 5.05.15
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Nguyễn Niên
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1987

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...