• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nội dung cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...