• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nội dung cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Chu Văn Thành
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1992

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...