• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.05
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Lê Minh Tâm
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1992

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...