• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.05
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật nhà nước
Người thực hiện Khuất Văn Nga
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1993

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...