• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...