Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
41 Thực trạng pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện PGS. TS. Lê Thị Hoài Thu - Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 1
42 Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: Quan niệm quốc tế và chính sách pháp luật của một số quốc gia Trương Hồng Quang - Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp Nhà nước và Pháp luật 1
43 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến Pháp sửa đổi PGS. TS. Phạm Hữu Nghị - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 1
44 Hiệu quả của các hình phạt chính trong hệ thống hình phạt của Việt Nam - đánh giá dưới góc độ chi phí xã hội ThS. Nguyễn Minh Khuê - Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp Nhà nước và Pháp luật 1
45 Một số vấn đề cơ bản của Bộ luật Lao động 2012: Triển vọng và thách thức khi thực hiện trong thực tế PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí - Trường Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 1
46 Pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện ThS. Viên Thế Giang - Khoa Luật Đại học Huế Nhà nước và Pháp luật 1
47 Tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Những vấn đề pháp lý đặt ra và một số giải pháp hoàn thiện ThS. Đào Mộng Điệp - Giảng viên Khoa luật - Đại học Huế Nhà nước và Pháp luật 1
48 Xây dựng và chuẩn hoá các thuật ngữ luật hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện bộ luật hình sự Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Trường Đại học Luật Hà Nội
49 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng luật tiếp cận thông tin Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Chủ nhiệm khoa Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội
50 Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam TS. Võ Đình Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp