Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
151 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện các quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa báo chí với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng Bộ Nguyễn Tất Viễn

1997

152 Cơ sở lý luận cho việc xây dựng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta Bộ Nguyễn Văn Thảo

1990

153 Hệ thống hoá pháp luật Bộ PTS.Dương Đăng Huệ

1992

154 Cơ sở khoa học của việc xây dựng pháp luật về kinh doanh Bộ PTS. Dương Đăng Huệ

1991

155 Một số căn cứ lý luận, thực tiễn xây dựng và hoàn thiện các tổ chức giám định tư pháp ở Việt Nam Bộ Nguyễn Văn Yểu

1991

156 Một số nội dung cơ bản của hương ước qua các giai đoạn phát triển của nó Bộ

157 Cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước Bộ GS.TS.Nguyễn Duy Gia

1990

158 Toà án kinh tế và việc giải quyết các tranh chấp kinh tế hiện nay

159 Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Bộ luật dân sự và tố tụng dân sự Bộ Dương Thị Thanh Mai

1991

160 Cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam (Phần Hình sự) Bộ Vũ Văn Tuấn

1991