• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Vi bằng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU............................................................................

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI BẰNG

I.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VI BẰNG

1.

Khái niệm, đặc điểm

2.

Phân biệt vi bằng với các văn bản, giấy tờ có giá trị pháp lý khác

3.

Ý nghĩa của vi bằng

II.

VI BẰNG Ở VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1975 VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1.

Thừa phát lại và hoạt động lập vi bằng ở Việt Nam trước năm 1975

2.

Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về vi bằng

 

KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ VI BẰNG

I.

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP VI BẰNG.

1.

Thẩm quyền lập vi bằng

2.

Trình tự, thủ tục thực hiện lập vi bằng............................

3.

Trách nhiệm pháp lý của thừa phát lại trong việc lập và sử dụng vi bằng

4.

Quản lý nhà nước đối với thừa phát lại

II.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LẬP VI BẰNG

1.

Kết quả lập vi bằng của thừa phát lại ở một số tỉnh, thành phố

2.

Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân

 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LẬP VI BẰNG

I.

BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

II.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 06/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...