• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Xã hội hóa hoạt động công chứng sau gần 5 năm triển khai Luật Công chứng
Danh mục các bài viết

Tham luận 1: Xã hội hóa hoạt động công chứng trong thực tiễn thực hiện Luật Công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Tham luận 2: Một số nhận xét về công tác xã hội hóa hoạt động công chứng ở thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua

Sở Tư pháp TP. Hà Nội

Tham luận 3: Những khó khăn, bất cập trong thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng ở tỉnh Điện Biên - Nguyên nhân và giải pháp

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Tham luận 4: Thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động công chứng tại các Văn phòng công chứng, Phòng công chứng - Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

Phòng công chứng số 1 Hải Phòng

Tham luận 6: Một số vấn đề về thực tiễn hoạt động công chứng thông qua số liệu điều tra cơ bản, điều tra xã hội học

Viện Khoa học pháp lý

Tham luận 7: Quản lý nhà nước về công chứng trong điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng

Đại diện Vụ Bổ Trợ Tư pháp

Tham luận 8: Vai trò của Hội, Hiệp Hội trong quá trình xã hội hóa hoạt động công chứng tại Việt Nam.

Phòng công chứng số 6 Hà Nội

Tham luận 9: Một số nguyên tắc cần tuân thủ nhằm thực hiện thành công chủ trưong xã hội hóa hoạt động công chứng tại nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Phòng công chứng số 3 Hà Nội

Tham luận 10: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản ở hải phòng - một giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hoá.

Sở Tư pháp TP. Hải Phòng

Tham luận 11: Nâng cao địa vị pháp lý của công chứng viên - Một số vấn đề từ góc nhìn thực tiễn.

Văn phòng công chứng Ha Nội

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1