• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Tập quán trong lĩnh vực dân sự và thực tiễn áp dụng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................

 

ĐỊA BÀN VÀ CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC KHẢO SÁT

1.

Khu vực Tây Bắc...........................................................

2.

Khu vực Tây Nguyên.....................................................

3.

Khu vực Tây Nam Bộ....................................................

 

SỰ TỒN TẠI CỦA TẬP QUÁN VÀ TÁC ĐỘNG

CỦA TẬP QUÁN TỚI HÀNH XỬ CỦA NGƯỜI DÂN

1.

Nguồn hình thành tập quán............................................

2.

Nội dung của tập quán...................................................

3.

Sự phát triển của tập quán và các yếu tố ảnh hưởng...

4.

Sự tương thích giữa tập quán và pháp luật...................

5.

Tác động của tập quán đến hành xử của người dân....

 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẬP QUÁN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TẬP QUÁN

I.

THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẬP QUÁN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN.................................

1.

Thực tiễn áp dụng tập quán trong công tác hành chính tư pháp................................................................................

2.

Thực tiễn áp dụng tập quán trong quan hệ hôn nhân và gia đình.................................................................................

3.

Thực tiễn áp dụng tập quán trong công tác hòa giải ở cơ sở........................................................................................

4.

Thực tiễn áp dụng tập quán trong công tác xét xử........

II.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................

1.

Nhận thức về tập quán và tác động của tập quán.........

2.

Kiến nghị.........................................................................

 

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 08/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...