Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1 Hoàn thiện quy định về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối. ThS. Võ Minh Kỳ Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 01
2 Một số vấn đề về biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phậm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 ThS. Nguyễn Quý Khuyến Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 01
3 Những nội dung cần sửa đổi trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 TS. Cao Vũ Minh Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 01
4 Hoàn thiện pháp luật lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Thanh Huyền - Khoa Luật, Trường Đại học Lao động – Xã hội; TS. Vũ Quang - Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2017
5 Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại bị kết án theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) ThS. Phan Thị Phương Hiền - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 12/2017
6 Bất cập trong các quy định về chủ thể sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 Nguyễn Thị Nga, PGS.TS., Khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
7 Xử lý kết quả đối thoại trong tố tụng hành chính Nguyễn Hoàng Yến, ThS., Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
8 Rào cản pháp lý trong huy động, tiếp cận nguồn lực về vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp Phạm Thị Giang Thu, PGS.TS., Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
9 Bảo vệ lao động nữ nhằm mục tiêu bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam Lê Thị Hoài Thu, PGS.TS., Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
10 Chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu Thái Vĩnh Thắng, GS.TS., Đại học luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018