Luận án

STT Tên luận án Người thực hiện Năm bảo vệ
1 Chế tài hành chính: Lý luận và thực tiễn Vũ Thư

1996

2 Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Công Trực

1996

3 Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của lực lượng cảnh sát nhân dân ở nước ta hiện nay Lê Thế Tiệm

1996

4 Tăng cường pháp chế về kinh tế trong quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay Quách Sĩ Hùng

1996

5 Pháp luật xuất bản ở Việt Nam, quá trình thực hiện và đổi mới trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Vũ Mạnh Chu

1996

6 Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật trong cơ chế thị trường ở Việt nam hiện nay Chu Hồng Thanh

7 Hoàn thiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân trong quá trình đổi mới ở Việt Nam Nguyễn Văn Động

1996

8 Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân Lê Văn Hòe

9 Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Phạm Hồng Thái

1994

10 Sự điều chỉnh pháp luật đối với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay Dương Thị Hưởng

1994