• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Trần Công Trực
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...