Đặc san thông tin KHPL

STT Tên đặc san Số xuất bản
1 Một số vấn đề về áp dụng pháp luật nước ngoài trong xét xử dân sự tại Tòa án Việt Nam 07/2020
2 Nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030 06/2020
3 Xây dựng các không gian pháp lý thử nghiệm (Regulatory sandbox) trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới và Việt Nam 05/2020
4 Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 04/2020
5 Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền hành pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 03/2020
6 Tính ổn định của pháp luật: Lý luận và thực tiễn 02/2020
7 Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 01/2020
8 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 10/2019
9 Đổi mới công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay 09/2019
10 Tập quán trong lĩnh vực dân sự và thực tiễn áp dụng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 08/2019