Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
1 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TVV ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của ngành Tư pháp
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2019

2 Một số vấn đề về phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2019

3 Bảo vệ quyền nhân thân dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2019

4 Quản lý, sử dụng tài sản của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề pháp lý đặt ra
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2019

5 Một số vấn đề thực tiễn về phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền hành pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
  • Bộ Tư pháp
Hà Nội

2019

6 Xây dựng cơ chế pháp lý tạo việc làm cho người mãn hạn tù trong điều kiện kinh tế thị trường
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2005

7 Phát huy vai trò của các nhà khoa học trong hoạt động lập pháp
  • Văn phòng Quốc hội
Thành phố Hồ Chí Minh

2006

8 Các giải pháp giải quyết án tồn đọng
  • Bộ Tư pháp
Hà Nội

2007

9 Báo cáo Rà soát đánh giá pháp luật, chính sách và các mô hình phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Việt Nam
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2009

10 Vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động di cư kinh nghiệm Việt Nam kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc
  • Trường đại học Luật Hà Nội
Hà Nội

2017