Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay – Thực trạng và giải pháp (phanchuyende) Bộ TS. Trần Anh Tuấn

2014

2 Trách nhiệm sản phẩm của doanh nghiệp - Công cụ pháp lý bảo vệ người tiêu dùng Bộ GS.TS. Lê Hồng Hạnh

2010

3 Tăng cường năng lực các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2014

4 Phân định các vùng biển trong Luật quốc tế và thực tiễn phân định các vùng biển của Việt Nam và các nước trong khu vực Bộ TS. Nguyễn Toàn Thắng

2016

5 Những điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự sửa đổi và việc hoàn thiện một số chế định của pháp luật dân sự Bộ ThS. LêThị HoàngThanh

2016

6 Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử và đương đại Bộ TS. Dương Thanh Mai

2016

7 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Luật Đăng ký tài sản tại Việt Nam Bộ TS. Hồ Quang Huy

2015

8 Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước Bộ TS. Nguyễn Văn Cương

2015

9 Áp dụng tập quán trong công tác xét xử án dân sự ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Cơ sở ThS. Lê Thị Hoàng Thanh

2015

10 Xây dựng tiêu chí kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp Bộ ThS. Đặng Thanh Sơn

2015