• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật trong cơ chế thị trường ở Việt nam hiện nay
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Người thực hiện Chu Hồng Thanh
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...