• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Hoàn thiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật nhà nước
Người thực hiện Nguyễn Văn Động
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...