• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
Mã số luận văn 5. 05. 01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Lê Văn Hòe
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...