• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật nhà nước
Người thực hiện Phạm Hồng Thái
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1994

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1