• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đánh giá các quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm PGS.TS Hoàng Thế Liên
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng