• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Luật tố tụng
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2007

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Chuyên đề 1: Khái niệm, vị trí, vai ừò và ý nghĩa của Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”

Chuyên đề 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”

Chuyên đề 3: Những quy định của pháp luật về quản lý Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân góp phần bảo đảm nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”

Chuyên đề 4: Mối quan hệ giữa Toà án với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.

Chuyên đề 5: Mối quan hệ giữa Toà án với cơ quan báo chí, ngôn luận để bảo đảm nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”

Chuyên đề 6: Các điều kiện vật chất bảo đảm thực hiện Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ khái niệm, ý nghĩa, vai trò và các điều kiện bảo đảm thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử của Toà án; - Đánh giá khái quát thực trạng các điều kiện bảo đảm sự độc lập xét xử của Toà án; - Đồ xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng