• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999
Mã số đề tài
Cấp đề tài Cơ sở
Từ khóa
  • Luật hình sự
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2001

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

I. Cơ sở lý luận, thực tiễn và các quan điểm chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

TS. Phạm Văn Lợi

II. Những điểm mới lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999                     

CN. Bùi Thị Thu Hằng

III. Những tội danh mới được quy định trên cơ sở tách ra từ các tội danh đã có trong Bộ luật hình sự năm 1985 và những tội khác được sửa đổi, bổ sung về tội danh                                          

CN. Nguyễn Văn Hiển

IV.  Những điểm mới trong nhóm tội có tên (tội danh) như quy định trong Bộ luật hình sự 1985 

CN. Trần Mạnh Đạt

V.  Những tội danh được loại bỏ khỏi Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế .

CN. Đỗ Thị Hoà

VI. Một số biện pháp nhằm đưa các quy định của Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế vaò áp dụng trong thực tiễn

CN. Đinh Bích Hà       

VII. Phụ lục                     

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng