• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ đăng ký bất động sản tại Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Hiền
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2004
Năm kết thúc 2005
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng