• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Luật hình sự
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Năm bảo vệ

2014

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Chuyên đề 1

Hoàn thiện các thuật ngữ luật hình sự - mục đích, phạm vi và yêu cầu

Chuyên đề 2

Tội danh và việc chuẩn hóa các tội danh trong BLHS

Chuyên đề 3

Đánh giá việc sử dụng các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.                                                 

Chuyên đề 4

Đánh giá việc sử dụng các thuật ngữ luật hình sự trong các tài liệu nghiên cứu, giảng dạy của Việt Nam trong thời gian gần đây.                                                 

Chuyên đề 5

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và BLHS CHND Trung Hoa.

Chuyên đề 6

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và BLHS Nhật Bản.

Chuyên đề 7

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và BLHS LB Nga

Chuyên đề 8

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và BLHS CHLB Đức.

Chuyên đề 9

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và BLHS CH Pháp.

Chuyên đề 10

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và BLHS Thụy Điển.

Chuyên đề 11

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và LHS Mỹ.

Chuyên đề 12

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và pháp luật hình sự quốc tế.

Chuyên đề 13

So sánh các thuật ngữ luật hình sự trong BLHS Việt Nam và trong các BLHS khác thuộc các thời kỳ trước của Việt Nam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

Báo cáo

Tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi

Mẫu số 1

Phiếu hỏi về các thuật ngữ trong Phần chung BLHS

Mẫu số 2A

Phiếu hỏi về tên các nhóm tội trong BLHSVN

Mẫu số 2B

Phiếu hỏi về các tội danh trong BLHSVN

Mẫu số 3

Phiếu hỏi về các định nghĩa khái niệm trong phần chung BLHSVN

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng