• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
Mã số đề tài 2000 - 58 – 140
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Phạm Quý Tỵ
Năm bảo vệ

2002

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1.  Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về  Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân.

Tiến sỹ Phạm Quý Tỵ - Vụ trưởng Vụ QLTA địa phương, Bộ Tư pháp

2. Tiêu chuẩn Thẩm phán - Thực trạng và những yêu cầu đặt ra  trong thời kỳ mới.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiện - Chánh án TAND Tp. Hà nội

3. Thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Thẩm phán.

Thạc sĩ Đỗ Gia Thư - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch Nước

4. Nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ chính sách đối với Thẩm phán       

 Cử nhân Nguyễn Thị Hồng Tươi Phó Vụ trưởng Vụ QLTA địa phương

5. Hội thẩm nhân dân - tiêu chuẩn, thủ tục bầu, cử và quản lý Hội  thẩm nhân dân.

Tiến sỹ Nguyễn Tất Viễn - Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

6. Chế định Thẩm phán và Hội thẩm ở các nước trên thế giới và  trong khu vực.

Cử nhân Nguyễn Đình Quý - Chuyên viên chính  Vụ QLTA địa phương

7. Công cuộc cải cách Tư pháp và vấn đề xây dựng đội ngũ Thẩm  phán và Hội thẩm Toà án nhân dân.

Cử nhân Vũ Văn Lý - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp

8. Thực trạng tội phạm và vấn đề bảo vệ Thẩm phán. 

Tiến sỹ Phạm Văn Lợi - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp lý

9. Thẩm phán và Hội thẩm Toà án quân sự theo quy định của Pháp  lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân.

Thạc sỹ Nguyễn Mai Bộ - Trợ lý tổng hợp Toà án quân sự Trung ương

10. Quy chế Thẩm phán trong pháp luật ở một số nước   

Tiến sỹ Dương Thị Thanh Mai - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp lý

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng thi hành và Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân, kết hợp đối chiếu, so sánh, điều tra xã hội học, nhóm nghiên cứu đề tài đã kết hợp nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về các vấn đề tổ chức, hoạt động của Toà án nhân dân địa phương để xử lý các vấn đề thuộc nội dung và phạm vi nghiên cưú của đề tài. Trong quá trình thực hiện đề tài, các tác giả đã đưa ra được một số cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân, đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể.
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng