• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Môi trường
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin thư viện
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Tổng quan hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam - PGS.TS. Hoàng Thế Liên

2. Pháp luật về đánh giá tác động môi trường  - ThS. Đặng Thị Liên

3. Pháp luật về tiêu chuẩn môi trường  - Nguyễn Xuân Anh

4. Thực trạng pháp luật về quản lý chất thải ở Việt Nam và định hướng hoàn thiện - TS. Nguyễn Ngọc Sinh

5. Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  - ThS. Nguyễn Tố Uyên

6. Pháp luật về đất đai liên quan đến bảo vệ môi trường - TS. Nguyễn Quang Tuyến 

7. Pháp luật bảo vệ tài nguyên nước  - TS. Đặng Vũ Huân & TS. Lê Thành Long

8. Pháp luật bảo vệ môi trường biển và các tài nguyên biển - TS. Đinh Xuân Thảo TS. Đinh Xuân Thảo  &    Nguyễn Như Huế

9. Pháp luật bảo vệ môi trường không khí - ThS. Vũ Duyên Thuỷ

10. Pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên rừng  - PGS,TS. Phạm Hữu Nghị

11. Quản lý nhà nước về môi trường - Dương Bạch Long

12. Cơ chế xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn& S.Vũ Thu Hạnh

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng