• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về khung pháp luật môi trường
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Môi trường
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1

Khái niệm, đặc điểm khung pháp luật môi trường ở Việt Nam.

TS. Phạm Duy Nghĩa - Giảng viên. Trần Anh Tú

Khoa Luật Trường Đại học Quốc gia

2

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định đối tượng, phạm vi điều chỉnh của khung pháp luật môi trường.

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị.

Tổng biên tập tạp chí Nhà nước và pháp luật

3

Một số vấn đề lý luận về xử lý mâu thuẫn, chồng chéo trong pháp luật môi trường hiện nay

Th.S. Nguyễn Văn Cương.

NCV.Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

4

Nghiên cứu phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa pháp luật môi trường với những yếu tố kinh tế – xã hội

 TS. Đặng Vũ Huân

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, BTP

5

Vai trò và xu hướng phát triển của pháp luật môi trường trong điều kiện hiện nay.

Th.S. Đào Bảo Ngọc

Viện Nhà nước và pháp luật

6

Một số vấn đề về mối quan hệ giữa pháp luật môi trường và pháp luật kinh tế

NCV. Vũ Đình Nam

Viện Nhà nước và pháp luật

7

Mối quan hệ giữa pháp luật môi trường với pháp luật xử lý vi phạm hành chính, dân sự, hình sự.

ThS.Võ Văn Tuyển.

Vụ pháp luật quốc tế, BTP

8

Nghiên cứu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật môi trường của nước ta từ năm 1945 đến nay.

Th.S. Hoàng Minh Sơn

Cục bảo vệ môi trường

9

Luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường và một số vấn đề đặt ra cho pháp luật về môi trường ở Việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

TS. Nguyễn Trường Giang - P.Vụ trưởng vụ pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao

NCV. Nguyễn Văn Hiển - Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng