• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm Tạ Thị Minh Lý, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
Năm bảo vệ

2004

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Chuyên đề 1               Tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội và những quan điểm chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý

Chuyên đề 2               Khái niệm và đặc điểm trợ giúp pháp lý

Chuyên đề 3               Một số nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và thực hiện trợ giúp pháp lý

Chuyên đề 4               Mô hình trợ giúp pháp lý của một số nước trên thế giới

Chuyên đề 5               Thực trạng tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý yêu cầu đổi mới và những vấn đề cần hoàn thiện

Chuyên đề 6               Hệ thống pháp luật về trợ giúp pháp lý và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam

Chuyên đề 7               Đối tượng, phương thức, phạm vi trợ giúp pháp lý, thực tiễn áp dụng và kiến nghị

Chuyên đề 8               Chuyên viên, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý và yêu cầu hoàn thiện

Chuyên đề 9               Quy tắc đạo đức của người thực hiện trợ giúp pháp lý và yêu cầu điều chỉnh bằng pháp luật trợ giúp pháp lý

Chuyên đề 10             Phạm vi hoạt động và mô hình tổ chức trợ giúp pháp lý của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp.

Chuyên đề 11             Về quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lỷ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng