• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Phan Chí Hiếu
Năm bảo vệ

2012

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng