• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ cho việc hội nhập quốc tế của Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm Trần Ngọc Dũng
Năm bảo vệ

2006

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

I. Nhóm chuyên đề lý luận và thực tiễn về đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên đề 1.1. Chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo cán bộ pháp luật phục vụ cho hội nhập quốc tế.

                                                            PGS TS Nguyễn Văn Mạnh  

                                                Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật

                                          Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyên đề 1.2. Các yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật có đủ phảm chất và năng lực tham gia vào quá trình trình hội nhập quốc tế.

 

                                     TS Vũ Hồng Anh, PGS. TS Trần Ngọc Dũng

                             P.Trưởng phòng Đào tạo  Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

                                                 Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề 1.3. Thiết kế mô hình tổng thể về đào tạo cán bộ pháp luật trình độ cao phục vụ cho hội nhập quốc tế.

      PGS TS Trần Ngọc Dũng, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

                        Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Chuyên đề 1.4. Phương hướng và giải pháp đổi mới nội dung chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo đại học ngành luật, định hướng cho việc tiếp tục đào tạo chuyên gia pháp luật có trình độ cao phục vụ cho hội nhập quốc tế.

    TS Lưu Bình Nhưỡng,Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế

Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề 1.5. Phương hướng và giải pháp đổi mới nội dung chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo tiến sĩ luật học để tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.

  PGS TS  Đào Thị Hằng, Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

                                                Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề 1.6. Đổi mới việc định hướng, phê duyệt đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Luật học và sử dụng kết quả nghiên cứu của các luận văn, luận án phục vụ sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Khoa Sau đại học

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Chuyên đề 1.7. Phương hướng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng liên tục (sau quá trình đào tạo đại học luật) nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành cho các chuyên gia pháp luật tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.

  PGS TS  Phạm Hồng Thái, Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật

Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên đề 1.8. Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học trong quá trình đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ hội nhập quốc tế của Việt Nam.

       ThS  Nguyễn Thị Thuận, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học

                                                        Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề 1.9. Công tác đào tạo nghề đối với các chức danh tư pháp nhằm mục đích đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ hội nhập quốc tế của Việt Nam- Thực trạng và phương hướng đổi mới.

                                                                       TS  Phan Chí Hiếu

                              Q.Trưởng Khoa Đào tạo Thẩm phán, Học viện Tư pháp

 

II. Nhóm chuyên đề kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ hội nhập quốc tế của Việt Nam

 

Chuyên đề 2.1. Nghiên cứu so sánh nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo đại học luật của một số cơ sở đào tạo luật ở nước ta hiện nay  và đề xuất hướng đổi mới đối với công tác “đào tạo nền” cho cán bộ pháp luật.

TS Vũ Hồng Anh, P.Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Chuyên đề 2.2. Nghiên cứu so sánh nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo sau đại học ngành luật của một số cơ sở đào tạo luật ở nước ta hiện nay và đề xuất hướng đổi mới đối với công tác “đào tạo cán bộ pháp luật chuyên ngành” có trình độ cao.

         PGS TS Trần Ngọc Dũng, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

                                                       Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề 2.3. Các mô hình đào tạo và bồi dưỡng chuyên gia pháp luật làm công tác hội nhập quốc tế của một số nước.

       PGS TS  Phạm Duy Nghĩa,  Trưởng Bộ môn Luật Thương mại

                                                 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chuyên đề 2.4. Đào tạo chuyên gia pháp luật có trình độ cao phục vụ cho hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Trung Quốc.

                    ThS.  Mễ Lương, Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, Viện Pháp học

                                     Trường Đại học tổng hợp Vân Nam, Trung Quốc

Chuyên đề 2.5. Đào tạo chuyên gia pháp luật có trình độ cao phục vụ cho hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Thuỵ Điển.

     GS TS Lars Goran Malmberg,  Trưởng Bộ môn Luật công - Luật Hành chính

                                       Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Lund, Thuỵ Điển

Chuyên đề 2.6. Kinh nghiệm đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao ở Hoa Kỳ và Canada

                                                   PGS TS Thái Vĩnh Thắng,

P. Chủ nhiệm Khoa Luật Hành chính- Nhà nước

   Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề 2.7. Chương trình, nội dung đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội phục vụ hội nhập quốc tế của Việt Nam - Hiện trạng và phương hướng đổi mới.

        PGS TS  Nguyễn Bá Diến, Trưởng bộ môn Luật Quốc tế

                                                  Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

III. Nhóm chuyên đề khảo sát thực tiễn đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ hội nhập quốc tế của Việt Nam

 

Chuyên đề 3.1. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ pháp luật làm công tác hội nhập quốc tế hiện nay ở nước ta.

            ThS  Nguyễn Thị Thuận                                 TS Nguyễn Quốc Hoàn

    Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học            Phó GĐ Trung tâm Luật So sánh,  Trường Đại học Luật Hà Nội                       Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Chuyên đề 3.2. Nhu cầu về đội ngũ cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ cho hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2010 và những năm tiếp sau.

   TS  Nông Quốc Bình, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế

Khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng