• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án tại Việt Nam trong giai đoạn mới
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Nguyễn Đình Lộc
Năm bảo vệ

2004

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng