• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm PGS.TS. Hoàng Thế Liên
Năm bảo vệ

2006

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Vai trò của hoạt động giám sát, kiểm tra việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Khái niệm, vị trí, vai  trò của quyền giám  sát của nhân  dân  đối với bộ máy Nhà nước nói chung và cơ quan tư pháp nói riêng

TS. Vũ Hồng Anh

Đặc trưng, phạm vi và nội dung của quyền giám sát của nhân dân đối với cơ quan tư pháp

TS. Hoàng Thị Ngân

Một số vấn đề chung về giám sát và cơ chế giám sát đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp

PGS. TS. Võ Khánh Vinh

Một số vấn đề chung về hiệu quả và việc nâng cao hiệu quả của giám sát việc thực hiện quyền tư pháp

PGS. TS. Võ Khánh Vinh

Điều chỉnh pháp luật việc tổ chức và hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp

PGS. TS. Võ Khánh Vinh

Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển quyền giám sát của nhân dân đối với cơ quan tư pháp từ nămg 1945 đến nay

ThS. Nguyễn Văn Hiển

Hoạt động giám sát của người tham gia tố tụng đối với cơ quan tư pháp - Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Văn Tuân

Hoạt động giám sát của các tổ chức xã hội đối với cơ quan tư pháp – Thực trạng và giải pháp

ThS. Trần Văn Đạt

Hoạt động giám sát của nhân dân nói chung đối với cơ quan tư pháp - Thực trạng và giải pháp

TS. Hoàng Thị Ngân

Hoạt động giám sát của nhân dân đối với cơ quan điều tra – Thực trạng và giải pháp

Th.S. Hoàng Minh Sơn

Hoạt động giám sát của nhân dân đối với Viện kiểm sát nhân dân

Th.S. Nguyễn Thị Minh

Hoạt động giám sát của nhân dân đối với Toà án nhân dân – Thực trạng và giải pháp

CN. Trần Thị Hồng Ngọc

Hoạt động giám sát của nhân dân đối với cơ quan thi hành án.

ThS. Hoàng Thế Anh

Kinh nghiệm của một số nước về sự giám sát và cơ chế bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp

ThS.Nguyễn Văn Hiển

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng