• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành - Kinh nghiệm nước ngoài và phương hướng đổi mới nguồn văn bản pháp luật hình sự Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Đỗ Đức Hồng Hà
Năm bảo vệ

2010

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng