• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Quyền tiếp cận thông tin - Một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị với Việt Nam
Danh mục các bài viết

HỘI THẢO

 

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN,

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

 

 

Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 01 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp tầng 5, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Chủ trì hội thảo: TS. Nguyễn Văn Cương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

Đồng chủ trì: Đoàn thanh niên, Viện Khoa học Pháp lý.

Chuyên đề: “Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin”

Phạm Hậu, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Chuyên đề: “Nội dung cơ bản của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin”

Trương Hồng Quang, Ban nghiên cứu Pháp luật Hành chính – Nhà nước

Chuyên đề: “Giới thiệu Đạo luật Tự do thông tin của Hoa Kỳ”

Trần Lan Phương, Ban nghiên cứu Pháp luật Quốc tế

Chuyên đề: “Đánh giá pháp luật về Quyền tiếp cận thông tin trong hoạt động báo chí hiện nay – Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”

Nguyễn Thị Vinh, Tạp chí Dân chủ và pháp luật

Chuyên đề: “Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng”

Ngô Thanh Xuyên, Ban nghiên cứu pháp luật Hình sự

Chuyên đề: “Đánh giá pháp luật về Quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực môi trường”

Hoàng Công Dũng, Ban nghiên cứu Chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và Quản lý Ngành

Chuyên đề: Nhu cầu tiếp cận thông tin của công dân tại Việt Nam qua hoạt động khảo sát xã hội học

Dương Đức Hà, Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1