• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mô hình cơ quan quốc gia bảo vệ quyền con người, kinh nghiệm của các nước châu âu và đề xuất mô hình cho Việt Nam
Danh mục các bài viết

Hội thảo quốc tế: “Mô hình cơ quan quốc gia bảo vệ quyền con ngưòi, kinh nghiệm của các nước châu Âu và đề xuất mô hình cho Việt Nam” tại Hà Nội

Tháng 6 năm 2016

 

Thời gian ngày 14 - 15 tháng 6 tại Hà Nội

Chuyên đề: Tổng quan về các thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người ở châu Âu.

TS. Matthias Hartwig, Nghiên cứu viên cao cấp lĩnh vực Luật Hiến pháp pháp luật quốc tế Viện Max Planck về Luật so sánh công và Pháp ỉuật quốc tế Heidelberg

Chuyên đề: Đánh giá thực trạng các thiết chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

ThS. Cao Xuân Phong, Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý

Chuyên đề: Định hướng thành lập thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người theo mô hình Cơ quan thanh tra Quốc hội

PGS.TS Vũ Công Giao Đại học quốc gia Nội

Chuyên đề: Thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người theo mô hình của Đức.

TS. Matthias Hartwig, Nghiên cứu viên cao cấp lĩnh vực Luật Hiến pháp pháp luật quốc tế Viện Max Planck về Luật so sánh công và Pháp luật quốc tế Heidelberg

Chuyên đề: Thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người châu Á và mô hình cho Việt Nam

TS. Nguyễn Toàn Thắng, Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề: Định hướng thành lập thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người theo mô hình tổ chức liên ngành.

Ông Vũ Ngọc Bình, Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em

Chuyên đề: Thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người theo mô hình Ombudsman một số nước châu Âu và mô hình cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Linh Giang, Viện Nhà nước và Pháp luật

Chuyên đề: Định hướng thành lập thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người theo mô hình Kiểm toán

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và Pháp luật

Chuyên đề: Định hướng thành lập thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người theo mô hình ủy ban của Quốc hội

PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bình luận về các đề xuất của Việt Nam về việc xây dựng thiết chế quốc gia bảo vệ quyền on người

TS. Matthias Hartwig, Nghiên cứu viên cao cấp lĩnh vực Luật Hiến pháp và pháp luật quốc tế, Viện Max Planck về Luật so sánh công và Pháp luật quốc tế Heidelberg


 

 

WORKSHOP: NATIONAL HUMAN RIGHT INSTITUTION, EUROPEAN EXPERIENCE AND PROPOSED MODEL FOR VIETNAM

June 2016

Time: 14,15 June 2016

Address: Hà Nội

The Rationale of the workshop and introduction of participants

ILS

Overview protecting human rights agencies in the EUROPE

 

Status of human rights institutions in Vietnam

MA. Cao Xuân Phong - Head, International Law Division, ILS

The national human rights institution in Germany: German Institute for Human Rights

Dr. Matthias Hartwig, Senior Research fellow in International Law and Constitutional Law at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg

The national human rights institution: Ombudsman following model some European Countries and proposing model for Vietnam.

Dr. Nguyễn Linh Giang, Institute of State and Law

The national human rights institution: Ombudsman ASEAN and proposed model for Vietnam.

Dr. Nguyen Toan Thang, Hanoi Law University

Orientation established national human rights institution in Vietnam following model Interdisciplinary organizaion.

Dr. Vu Ngoc Binh, Senior Adviser Institute for Population, Family and Children Studies (IPFCS)

Orientation established national human rights institution in Vietnam following model Commission of the President.

Prof.Dr. Hoang Van Nghia, Hochiminh National Academy of Politics

Orientation established national human rights institution in Vietnam following model the State Audit office of Vietnam.

Prof.Dr. Pham Huu Nghi, Institute of State and Law

The national human rights institution: the Ombudsman of the President.

Prof.Dr. Vũ Công Giao, Law Department Vietnam National University, Hanoi

Giving advises about proposed Model for Vietnam of national human rights institution

Dr. Matthias Hartwig, Senior Research fellow in International Law and Constitutional Law at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1