• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Đánh giá pháp luật và các dạng tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số
Danh mục các bài viết
Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...