• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Báo cáo Rà soát đánh giá pháp luật, chính sách và các mô hình phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Việt Nam
Danh mục các bài viết

1. GIỚI THIỆU: BỐI CẢNH VÀ LÝ DO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

2. CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

3. YẾU TỐ DẪN ĐẾN TỘI PHẠM NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

4. CÁC KHÍA CẠNH PHÒNG NGỪA

5. PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TẠI VIỆT NAM

6. NHỮNG PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU

7. THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2009

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...