• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Các giải pháp giải quyết án tồn đọng
Danh mục các bài viết

1. Một số vấn đề về quan niệm, nguyên nhân án tồn đọng và giải pháp

2. Nguyên nhân án tồn đọng và giải pháp

3. Giải quyết án tồn đọng - Thực trạng, bài học kinh nghiệm và giải pháp

4. Các giải pháp giải quyết án tồn đọng

5. Án tồn đọng - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

6. Án tồn đọng - Thực trạng, bài học kinh nghiệm và giải pháp

7. Cơ chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự và việc giải quyết án tồn đọng

8. Việc thi hành án dân sự tồn đọng - Nhìn từ góc độ công tác kiểm sát thi hành án

9. Cơ chế kiểm tra thi hành án dân sự và việc giải quyết án tồn đọng

10. Thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án dân sự và việc giải quyết án tồn đọng

11. Vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đối với việc giải quyết án tồn đọng

12. Ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của Chấp hành viên và việc giải quyết án tồn đọng

13. Giải quyết khiếu nại trong xử lý án tồn đọng chưa được thi hành trong kỳ báo cáo

14. Thừa phát lại - Giải pháp quan trọng trong việc khắc phục tình trạng án tồn đọng hiện nay

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2007

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1