• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Phát huy vai trò của các nhà khoa học trong hoạt động lập pháp
Danh mục các bài viết

1. Phát biểu khai mạc hội thảo “Phát huy vai trò của các nhà khoa học trong hoạt động lập pháp”

GS. TS. Trần Ngọc Đường

2. Góp phần bàn về sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học vào quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

TS. Dương Thanh Mai

3. Bài học về tập hợp và sử dụng nhân sĩ trí thức từ 60 năm trước

Nhà sử học Dương Trung Quốc

4. Kinh nghiệm lịch sử về việc phát huy vai trò của nhân sĩ trí thức trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 1946

LS. TS. Phan Đăng Thanh

5. Phát huy vai trò phản biện xã hội của nhà khoa học đối với dự án pháp luật

TS. Nguyễn Ngọc Điện

6. Một số suy nghĩ về tác động của nghiên cứu khoa học trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay

TS. Trịnh Đức Thảo

7. Vai trò của giới luật học trong lập pháp thời nay

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

8. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài vào hoạt động lập pháp

TSKH. Trần Hà Anh

9. Một số suy nghĩ về việc thu hút các nhà khoa học tham gia vào hoạt động lập pháp của Quốc hội

TS. Nguyễn Đình Lộc

10. Việc thu hút các nhà khoa học tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội

Trần Thế Vượng

11. Xã hội hóa một số công đoạn của quá trình hoạt động lập pháp nhằm thu hút sự đóng góp có hiệu quả của các nhà khoa học

TS. Trần Du Lịch

12. Vai trò của các nhà khoa học trong phân tích chính sách và đề xuất sáng kiến lập pháp

TS. Hoàng Văn Tú

13. Một số ý kiến về việc thu hút các nhà khoa học tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

TS. Phạm Tuấn Khải

14. Việc thu hút các nhà khoa học tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật tại Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Lương Phan Cừ

15. Một số kinh nghiệm của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường trong việc thu hút các nhà chuyên môn, các chuyên gia khoa học công nghệ tham gia thẩm tra, xây dựng pháp luật

TS. Trần Việt Hùng

Phạm Hữu Duệ

16. Việc thu hút các nhà khoa học trong công tác xây dựng pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Luật gia Hồ Ngọc Hùng

17. Luật hoá sự tham gia của các nhà khoa học vào hoạt động lập pháp

Đoàn Mậu Huân

18. Xã hội học với hoạt động lập pháp         

PGS.TS. Mai Quỳnh Nam

19. Chuẩn hoá ngôn ngữ văn bản luật - một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động lập pháp của Quốc hội

GS.TS. Nguyễn Như Ý

20. Vai trò của phương tiện thông tin đại chúng đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội

ThS. Đỗ Khắc Tái

Trần Xuân Bằng

21. Kinh nghiệm và bài học rút ra trong việc thu hút các nhà khoa học tham gia vào hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới

Dương Bạch Long

22. Vai trò của các nhà khoa Pháp trong xây dựng pháp luật

TS. Đỗ Văn Đại

23. Điều kiện thu hút sự tham gia của các nhà khoa học vào hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Văn phòng Quốc hội
Nơi tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh
Năm tổ chức

2006

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1