• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Bất cập và hướng hoàn thiện quy định của Luật Khiếu nại năm 2011
Tác giả Châu Hoàng Thân, ThS., Khoa Luật, trường Đại học Cần Thơ.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng