• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Giải pháp hoàn thiện các điều kiện thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam
Tác giả Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS., Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng