• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hiệu quả pháp luật doanh nghiệp
Tác giả Nguyễn Như Phát, PGS.TS., Viện Nhà nước và Pháp luật.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng