• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu
Tác giả Thái Vĩnh Thắng, GS.TS., Đại học luật Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng