• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện pháp luật lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả TS. Nguyễn Thanh Huyền - Khoa Luật, Trường Đại học Lao động – Xã hội; TS. Vũ Quang - Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 12/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1