• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Những nội dung cần sửa đổi trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Tác giả TS. Cao Vũ Minh
Từ khóa
  • Luật hành chính
Tên tạp chí Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 01
Năm xuất bản 2019
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1