• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số vấn đề về biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phậm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả ThS. Nguyễn Quý Khuyến
Từ khóa
  • Luật hình sự
Tên tạp chí Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 01
Năm xuất bản 2019
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1